Integratiekader: stand van zaken in een complex dossier

Collega’s “in het integratiekader” (IK) zijn een uitdovende categorie personeelsleden die voor oktober 2013 voor een hogeschool werkten, maar sindsdien doorheen de integratie van bepaalde hogeschoolopleidingen als werkgever de KU Leuven hebben. Gezien deze personeelsgroep niet zelf gekozen heeft om in dit integratieproces terecht te komen, is dan ook decretaal bepaald dat ze hun statuut en bijhorende afspraken van de hogeschool behouden.

Respect voor basisprincipes intergratiedecreet

Deze collega’s komen qua afspraken op het werk vaak in complexe situaties terecht, door de combinatie van bestaande afspraken in de context van een “nieuwe” werkgever. Hierdoor bestaan er ook verschillen voor personeelsgroepen aan de KU Leuven (bv. vakantieregeling) en moeten er over verschillende procedures aparte afspraken gemaakt worden. Dit is een administratief en beleidsmatig lastige situatie, en we helpen vanuit ACV KU Leuven mee om dit voor alle betrokkenen zo vlot mogelijk te laten gaan. Echter, we volgen hier wel steeds het basisprincipe van de wetgever en het integratiedecreet, waarbij de integratie niet sterk nadelig mag uitdraaien voor collega’s die hierin moesten stappen.

Naast bv. de vraag van de werkgever om de vakantieregeling te bekijken, zijn (de afspraken rond) benoemingen en bevorderingen ook een langer aanslepend complex punt. Decretaal blijven benoemingen en bevorderingen mogelijk. De protocollen van de hogescholen die hierover van kracht waren op 1 februari 2013 blijven geldig voor deze personeelsleden, zolang er geen nieuwe regeling wordt uitgewerkt. Met ingang van 1 oktober 2014 is het KU Leuven reglement voor het onderwijzend personeel van toepassing op collega’s met het statuut van Onderwijzend Personeel (OP), ter vervanging van de vroegere protocollen uit de hogescholen. Door de academisering werden er in bepaalde hogescholen jarenlang geen bevorderingen uitgevoerd. De personeelsdelegatie blijft vechten voor een billijke regeling die ervoor zorgt dat er rekening wordt gehouden met deze historische achterstand en er op deze campussen een inhaalbeweging kan gerealiseerd worden.

Leden van OP3 hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een opname in het ZAP. Benoeming en recht op overheidspensioen blijft behouden, alsook de opgebouwde ziektedagen. In principe kom je in de eerstvolgende weddeschaal terecht die hoger is dan wat je had op het IK. Echter, als je op het maximum van docent zit, is het afwachten of je hoofddocent zal worden, want de weddeschaal van docent is lager aan de universiteit dan aan de hogeschool.

Langlopende onderhandelingen cao IK ATP

Voor het ATP werden in 2015, op initiatief van KU Leuven, onderhandelingen opgestart voor een cao, die een uniforme regeling uitwerkt voor het integratiekader, die zo dicht mogelijk de cao ATP KU Leuven benadert. Gezien de complexe voorgeschiedenis en de spanning tussen KU Leuven-beleidsplannen en het respecteren van bestaande afspraken en decretale bepalingen, is dit geen eenvoudig dossier.

De personeelsvertegenwoordigers proberen ervoor te zorgen dat deze cao, die sowieso betekent dat er verlof moet worden ingeleverd, zoveel mogelijk kan gedragen worden door het volledige integratiekader. Tot januari 2017 bestond de personeelsdelegatie volledig uit ACV-leden, maar de delegatie opteert voor een gemeenschappelijk vakbondsfront om dit te bekrachtigen. Ze tekent alleen als de inhoud voldoende gedragen wordt door de achterban en overeenstemt met de belofte dat de personeelsleden van het integratiekader hun statuut kunnen behouden, dat tijdelijke personeelsleden worden benoemd, dat bevorderingen worden omgezet naar een hoger ambt en dat de mensen op voorhand weten waar ze terecht zullen komen in de functieclassificatie (welke klasse en graad) bij ingang van de cao.

In mei 2017 ontving de personeelsdelegatie een geüpdatete versie van de voorgestelde cao IK. Er volgden onderhandelingen op in juni, wat resulteerde in een nieuwe versie waarover men in juli opnieuw aan tafel ging zitten o.l.v. Lut Crijns vanuit de Personeelsdienst van de KU Leuven. Zij verzamelde de opmerkingen van de delegatie en zou eind september een nieuw vergadermoment voorstellen. De delegatie heeft gemerkt dat er op verschillende campussen werd gestart met evaluaties voor het tijdelijk personeel in het IK, mogelijk in vooruitzicht op een benoeming (bevorderingen is nog een vraagteken). Op die manier is er mogelijk wat beweging te krijgen in het langlopend overleg over een cao IK.

Zicht op benoemingen

Op het CPZ van oktober werd toegelicht dat de  benoemingen zullen plaats vinden vanaf 1 november 2017 (mits positieve evaluatie en langer dan 1 jaar in het integratiekader) en dat er vijf bevorderingen in het ATP-kader zullen plaatsvinden op basis van de functieclassificatie waarmee deze ATP-leden zijn overgenomen. Op deze bevorderingen werd wel geen datum geplakt. Deze maand zitten personeelsvertegenwoordigers en de Personeelsdienst terug aan tafel over het dossier.

Als je vragen hebt en/of evoluties merkt hierin op jouw campus, aarzel niet jou ACV KU Leuven-vertegenwoordigers te contacteren (via onderstaand formulier), Wij zijn met onze vakbond vertegenwoordigd op alle campussen, en kunnen dan dit heikel dossier zo goed mogelijk mee opvolgen.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!