Hervorming groepsverzekering: heikele punten in een breder plaatje

Op dit moment wordt de KU Leuven-groepsverzekering aangepast, met impact op bv. pensioenvoordelen. We volgen het dossier nauwgezet op, zowel de technische details en correcte afspraken, als het breder plaatje van pensioenongelijkheden en duurzaamheid pensioenfondsen. Met voorliggende wijzigingen, adviseren we echter negatief.

Op 1 januari 2019 gaat de nieuwe wetgeving voor de groepsverzekeringen van kracht, wat ook betekent dat de KU Leuven een aantal technische en meer inhoudelijke aanpassingen moet doorvoeren. Via deze KU Leuven-groepsverzekering worden verschillende voordelen en sociaalzekerheidsrechterlijke bepalingen voor werknemers in de praktijk omgezet, bijvoorbeeld pensioensparen, inkomensgarantie bij ziekte, etc. Dus we volgen dit dossier als personeelsvertegenwoordigers natuurlijk nauwgezet op.

We hebben in de groepsverzekeringsmaterie op zich geen formele medebeslissingsrechten, maar wel informatie en adviesbevoegdheden. Zeker als de bepalingen uit de groepsverzekering raken aan collectieve arbeidsafspraken (bevoegdheid Ondernemingsraad) of aan bepalingen afgesproken in de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor werknemers aan de KU Leuven. Deze rechten benutten we dan ook zo exhaustief mogelijk, om zowel onze leden te informeren, hun opmerkingen te verzamelen, knelpunten te signaleren, en druk uit te oefenen voor een correcte en faire regeling.

Adviesnota is overgemaakt

Gezien de complexiteit van de verzekeringsmaterie en de nodige juridische en verzekeringstechnische aanpassingen, is het een dossier waar er al maanden achter de schermen en in een constructieve sfeer over overlegd wordt. En in september hebben we dan ook een adviesnota neergelegd met een bundeling van onze adviezen, bezorgdheden, en punten waar we niet mee akkoord kunnen gaan. Deze nota is formeel geagendeerd en besproken op de KU Leuven Ondernemingsraden in september en oktober, en we volgen via o.a. de Ondernemingsraden en het Comité Personeelszaken verder op wat de reactie van de werkgever gaat zijn.

We hebben vanuit ACV KU Leuven dus op verschillende, technische en meer inhoudelijke punten advies gegeven en standpunt ingenomen. Zeker de punten waarbij ons insziens de (technische) wijzigingen aan de groepsverzekering een vermindering betekenen van de voordelen van werknemers, zijn in onze ogen problematisch. Niet enkel inhoudelijk, maar ook formeel: deze bepalingen zijn tevens afgesproken in bestaande akkoorden, zoals de CAO voor het Administratief en Technisch Personeel (ATP). We communiceren nog breder over deze aandachtspunten, alleszins eerst naar onze leden.

Geen correcties, negatief advies

We hebben dan ook aangegeven via de Ondernemingsraden dat in de huidige set hervormingen, er punten in zitten waar we ons niet mee akkoord kunnen verklaren. De huidige teksten m.b.t. de groepsverzekering druisen in tegen bestaande afspraken, niet in het minst de CAO-bepalingen, en houden onvoldoende rekening met de geuite bezorgdheden. Zolang er geen correcties zijn, adviseren we als personeelsvertegenwoordigers en vanuit onze bevoegdheden in de Ondernemingsraden dan ook negatief over de wijzigingen.

Het praktisch ongelukkige is ook dat er niet één groepsverzekering aan de KU Leuven is. De wettelijke en onderhandelde groepsverzekeringsprincipes worden bijvoorbeeld vertaald in een groepsverzekeringsregeling voor het ATP, en een regeling voor het Onderzoekskader. En grote groepen werkzaam aan de KU Leuven zoals AAP en BAP zonder vast contract, hebben deze KU Leuven-groepsverzekering niet. Het afgelopen overleg, en de adviesnota die is neergelegd, had vooral betrekking op de groepsverzekering voor het ATP. Het overleg over de groepsverzekering voor het Onderzoekskader staat nog op de agenda.

Ook aandacht voor het brede plaatje

Dit betekent ook dat we als vakbond die opkomt voor de belangen van alle werknemers aan de KU Leuven, én die kijkt naar de rol die de KU Leuven speelt in het maatschappelijke en universitaire landschap, een dubbele rol hebben. We dienen zeer nauwgezet technische aanpassingen in zulke groepsverzekeringen op te volgen met oog op hun impact op specifieke werknemersgroepen, én het breder plaatje te bekijken.

Wegwerken pensioensongelijkheid tijdelijke contracten

Zo hebben we in onze adviesnota met aandrang gevraagd om de pensioenongelijkheid tussen KU Leuven-werknemers mét en zonder een groepsverzekering aan te pakken. Als je bijvoorbeeld een aantal jaar aan de KU Leuven werkt als BAP’er, bouw je in die periode niet dezelfde pensioenrechten op als een collega met een gelijkaardige situatie maar wel een vast contract. Dit maakt al snel een aardig verschil voor je uiteindelijk pensioen.

Je kan als collega met een tijdelijk contract de proef op de som nemen door eens een collega met vast contract te vragen wat er voor hem of haar bij “My Pension” extra staat, opgespaard via de KU Leuven-groepsverzekering (of eens bij ons langskomen voor een pensioensimulatie natuurlijk).

Met het initieel akkoord dat deze zomer aan de UGent is bereikt over de hervorming van de loopbanen voor academisch personeel (AP), zijn we optimistisch dat dit ook aan de KU Leuven ons gaat helpen om wat zaken in beweging te krijgen. Dit akkoord bevat namelijk de bepaling dat de ongelijkheid m.b.t. aanvullend pensioen wordt weggewerkt. Zo hadden ook aan de UGent werknemers tewerkgesteld op tijdelijke contracten geen recht op dit aanvullend pensioen, iets wat retroactief gaat rechtgetrokken worden.

We zien in verschillende personeelsdossiers onderhandeld aan de UGent, zoals het aanpakken van herhaalde tijdelijke contracten voor ATP, of het uitwerken van een degelijke telewerkregeling, dat enige tijd later de KU Leuven ook begint te volgen.

Maak ons pensioensfonds “fossil free”

Een tweede bepaling over “het bredere plaatje” die we hebben opgenomen in onze adviesnota, betreft het type van financiële fondsen waar de KU Leuven “ons pensioenfonds” via de groepsverzekering mag in beleggen.

We sluiten ons met ACV KU Leuven namelijk aan bij de oproep van de campagne “KU Leuven Fossil Free”. Deze ijvert er voor dat grote spelers zoals de KU Leuven hun “financieel gewicht” gebruiken om onze economie te vergroenen. Pensioenfondsen zijn bijvoorbeeld belangrijke aandeelhouders bij vervuilende of onethische spelers. Als zij voelen dat grote spelers zoals de KU Leuven niet willen dat hun financiële middelen naar dat soort praktijken gaat, beweegt dat ons structureel in de richting van een meer groene, rechtvaardige economie.

De KU Leuven heeft vorig jaar n.a.v. de KU Leuven Fossil Free-campagne hierin al stappen genomen, en hun beleggingsportefeuille deels herbekeken. Wij zijn van mening dat dezelfde reflex nodig is voor de KU Leuven-pensioenfondsen. Deze zitten bij KBC, een bank die die reeds formules heeft voor beleggingen en pensioensparen die ecologische principes volgen. Dit echter voor particulieren, minder voor institutionele spelers. We vragen dus dat de KU Leuven initiatief neemt om op hun pensioenfondsen ook deze criteria toe te laten passen.

We weten dat dit voor KBC dus praktisch mogelijk is, en als een spelers met de omvang van KU Leuven dit vraagt, kan er veel gebeuren. Dit zou dan ook voor kleinere institutionele spelers veel mogelijk maken.

Heb je vragen of opmerkingen over dit dossier, aarzel niet om via onderstaand formulier een seintje te geven, of een van onze vertegenwoordigers aan te spreken.Graag jouw reactie, vraag of ervaring!