Corona versus technische werkloosheid

UPDATE 30 april…uit overleg met de werkgever is gebleken dat er toch 15 aanvragen lopen om personeelsleden op tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

Heb je vragen? contacteer ons!

Naar aanleiding van de federale coronamaatregelen van maart 2020 houdt de delegatie van ACV – KU Leuven stevige tred.

Via frequent crisisoverleg met de werkgever trachten we te anticiperen op de impact van de maatregelen aan onze universiteit.

Onderstaande nota geeft onze standpunten duidelijk weer.

 

ACV – KU Leuven

 Standpunt Technische werkloosheid n.a.v.  Coronavirus

Onderstaande argumenten stofferen het pleidooi van ACV om niet in te zetten op technische werkloosheid voor wat de universitaire context betreft.

 

 1. Crisismaatregelen opgelegd door de federale overheid
 • De maatregelen van de overheid zoals die op dit moment afgekondigd werden, zijn eenduidig: Telewerken is de norm. Waar dat niet mogelijk is, moet ingezet worden op “social distancing”. Als ook dat onmogelijk is, rest stopzetting van de activiteiten onder het stelsel van technische werkloosheid (Situatie dd. 24/3/2020).

 

 • Voor KU Leuven blijven de drie hoofdopdrachten doorlopen. Onderwijstaken worden onverminderd verdergezet, sterker nog, het onderwijzend personeel is bijzonder actief om het afstandsonderwijs te optimaliseren en waar mogelijk ook de examens te digitaliseren. Wetenschappelijk werk is deels te organiseren via telewerk (o.a. literatuur, coördinatie, herplanning, rapportering, publicaties…), ander onderzoek kan georganiseerd worden mits respect voor “social distancing” (vb. grote labo’s), nog ander onderzoek zal tijdelijk stopgezet worden (vb. kleine labo’s of experimenten). Voor taken van maatschappelijke dienstverlening rekent de maatschappij meer dan ooit op de flexibele inzet van wetenschappers.

 

 • Op geen enkele manier kunnen de crisismaatregelen van de overheid, zoals ze op dit moment geformuleerd zijn, begrepen worden als een oproep tot stopzetting van alle activiteiten van de universiteit. In tegendeel, de maatregelen faciliteren de verderzetting van de drie hoofdtaken van de universitaire instellingen.

 

 1. Financiële impact van de crisis
 • De toegekende subsidies van de overheid (1ste en 2de geldstroom) blijven tot nader orde doorlopen. Bepaalde financiers (3de geldstroom o.a. VLAIO en FWO) communiceren een versoepeling in rapporteringstermijnen en rekbaarheid van looptijden. Bovendien lanceert de Vlaamse overheid bijkomende financiële ondersteuning opdat organisaties en projecten vooral zouden blijven verder draaien. Voor de financiering van wetenschappelijke dienstverlening (4de geldstroom) zijn er twee scenario’s: een deel zal beduidend meer inkomsten genereren (o.a. klinische tests, labo’s en personeel bijkomend ingezet) en een ander deel van de opdrachten zal tijdelijk stilvallen. Na de crisis kan maatschappelijke dienstverlening snel hervat worden, mits focus op de prioriteiten en opportuniteiten van dat moment. Het is evident dat de universiteit niet én subsidies kan opstrijken én tegelijk technische werkloosheid inroepen.

 

 • KU Leuven bouwde in het verleden aanzienlijke reserves op (Cf. Balans en Jaarrekening). Deze reserves staan traditioneel ter beschikking voor de overbrugging van moeilijke periodes. Als deze gezondheidscrisis niet onder die noemer valt, dan zijn alle reserves in de toekomst volstrekt overbodig. KU Leuven heeft een aanzienlijk aantal financiële beleggingen die dan ernstig in vraag gesteld zullen worden.

 

 • KU Leuven heeft momenteel minder uitgaven door de maatregelen van afstandsonderwijs en thuiswerken:
  1. Verminderd elektriciteitsverbruik (internetverbruik daalt sterk door telewerk)
  2. Verminderd waterverbruik
  3. Verminderde onderhoud en lage verwarmingskosten (aula’s en staan leeg)
  4. Verminderde verplaatsingskosten (abonnementen van openbaar vervoer van deeltijds medewerkers worden tijdelijk niet vernieuwd)
  5. Verminderde kosten in verbruiksgoederen (o.a. koffie, thee, soep, fruit…)

 

 • Er is voor KU Leuven geen financiële data beschikbaar over de vergelijking van de kost van continuering van de activiteiten versus de opstartkost bij stopzetting van de werkzaamheden.

 

 1. Solidariteit van onze universiteit, de werknemers en de maatschappij
 • De werknemers van KU Leuven doen hun uiterste best om n.a.v. de oproep van de Rector in deze moeilijke omstandigheden de diensten optimaal draaiend te houden. Dit vraagt bijkomende inspanningen en flexibiliteit in de aanpak van de werkorganisatie tijdens deze crisis. Er is onmiskenbaar groot maatschappelijk belang in het waarborgen van de drie hoofdtaken van de instelling.

 

 • Ook na de crisis zal de inzet van KU Leuven en de werknemers het verschil blijven maken. Afhankelijk van de ernst van de impact en de duur van de crisis zal blijken welke organisaties voldoende draagkracht hebben om stand te houden, niet alleen tijdens maar evenzeer na de crisis. Teveel elementen zijn op dit moment nog ongekend om op korte termijn drastische beslissingen te nemen met een ongeziene lange termijn impact. In een optimistisch scenario is de crisis na 10 weken gematigd gecontroleerd, in dat geval zullen de voorzorgsmaatregelen nog geruime tijd aanhouden. In een pessimistisch scenario kan de crisis erg lang aanhouden. In beide scenario’s moeten de uitgewerkte maatregelen werkbaar en betaalbaar zijn voor de lange termijn.

 

 • De economie zal zwaar lijden onder deze crisis, het zal nodig zijn dat sterke schouders deze economie ondersteunen. Door geen technische werkloosheid in te roepen, toont KU Leuven zich solidair met de economische actoren waar de overheid verplichte stopzetting van de activiteiten eist.

 

Wij hopen dat deze oproep voldoende kan overtuigen om samen deze crisis te bedwingen en hoopvol naar de toekomst te kijken.

Uw ACV-KU Leuven afvaardiging

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!