Wat is de Ondernemingsraad?

De ondernemingsraad of OR is het paritair samengesteld overlegorgaan dat de economische en financiële situatie van de KU Leuven en de eventuele gevolgen ervan voor de tewerkstelling tot haar bevoegdheid heeft.

Daarnaast moet de algemeen beheerder economische en financiële informatie verstrekken. Door het bijzondere statuut van de “vrije universiteiten” dienen zij, alhoewel zij “van de privé” zijn toch ook aan de betoelagende overheid verantwoording af te leggen over de gelden die de gemeenschap ter beschikking stelt. Voor deze rapportering bestaan uitgebreide regelgevingen.

De ondernemingsraad is ook bevoegd voor het arbeidsreglement. Wijzigingen hieraan moeten de wettelijke procedures volgen. Alle hiervan afwijkende arbeidsreglementen of dienstregelingen van afdelingen moeten ook ter goedkeuring aan de ondernemingsraad voorgelegd worden. Dit betekent dat het niet zomaar kan dat de begin- en einduren van een werkdag of de ploegenregeling van een dienst kunnen gewijzigd worden.

Verslagen Ondernemingsraden kan u vinden op:

Leuven-Brussel  https://admin.kuleuven.be/raden/intranet/verslagen_or.html

O. & W.Vlaanderen: https://admin.kuleuven.be/raden/or-oost-west-vlaanderen

Antwerpen-Limburg: https://admin.kuleuven.be/raden/or-antwerpen-limburg

 

Uw ACV vertegenwoordigers kan u vinden op:

https://admin.kuleuven.be/raden/ondernemingsraad.html