CPBW Brussel juni 2018

Gebruik 2WD-fiets

In samenspraak tussen de leden van het CPBW en de leden van de OR bereikten we met de werkgever een akkoord over het gebruik van de 2WD-fiets. Een uitgebreide mogelijkheid, nu ook voor het voortraject is ondertussen reeds opgenomen op het intranet met volgende link :

https://admin.kuleuven.be/td/intranet/2wd/2wdfiets

Deze uitbreiding past volgens onze werknemersafgevaardigden perfect in ons streven naar meer mobiliteit, een aandachtspunt in ons jaaractieplan.

We vragen aan de werkgever expliciete communicatie te verspreiden over de uitgebreide mogelijkheid maar eerst dient het aanvraagformulier te worden aangepast en dient er gericht verwezen te worden naar de implicaties, modaliteiten, faciliteiten en aanvraagformulier. Enkel de verwijzing naar het fietsreglement volstaat niet.

VGM-dag

Preventieadviseur Pieter De Smedt, deelt mee dat de VGM-dag, georganiseerd door VGM Odisee op 13/9, zal opengesteld worden ook voor alle personeelsleden van KU Leuven; op deze dag kan ook een opleidingssessie gevolgd worden over ‘hoe omgaan met agressie’.

Presentatie over ziekteverzuim en werkhervatting door Veerle De Waele

Het ziekteverzuim van het ATP aan de KU Leuven lag voor 2017 iets hoger dan het Belgisch gemiddelde nl. 5,85% tegenover 5,54%. Hierbij valt ook op dat het ziekteverzuim van langer dan 1 jaar aanzienlijk hoger lag in 2017 (2,24%) dan in de vorige jaren (1,9% in 2015 en 2,06% in 2016). Voor meer dan de helft van de dossiers is het ziekteverzuim te wijten aan ‘depressies en psychische stoornissen’.

Bij de andere personeelscategorieën ligt het ziekteverzuim gevoelig lager maar een belangrijke reden hiervoor is het feit dat bij deze groepen een onvolledige of zelfs geen enkele ziekte-registratie gebeurt. Daarnaast zijn de ATP-leden gemiddeld gezien ouder en voeren ze soms een fysiek zware arbeid uit.

Omdat de werkgever het loon doorbetaalt voor het vastbenoemd personeel in ziekteverlof, hebben sommige entiteiten een tekort aan financiële middelen om een vervanger aan te stellen. Om de ziektekosten op te vangen, stelt rector Sels dan ook voor om een solidariteitsfonds op te richten.

 

Er werd een werkgroep opgericht die in het kader van de nieuwe wetgeving voor reintegratie, het werkhervattingsbeleid zal uitwerken. De WG heeft als uitgangspunt dat elke werkhervatting maatwerk is waarbij de mogelijkheden van de medewerker centraal staan. Indien een verandering van job wenselijk en mogelijk is, kan dit alleen aan dezelfde loonvoorwaarden als de nieuwe functie van dezelfde orde is als de oude functie.

De arbeidsgeneesheer van IDEWE volgt steeds het advies van de behandelende arts maar moet wel zelf nagaan of de werknemer in staat is om het werk te hervatten.

De werknemersdelegatie vraagt dat het CPBW zou ingelicht worden over alle voorstellen inzake werkhervattingsbeleid die zullen uitgaan van de werkgroep.

Het is niet duidelijk welke personeelscategorieën recht hebben op het gewaarborgd inkomen;

Veerle De Waele zal dit nakijken.

Presentatie over de Tevredenheidsmonitor 2018

De doelstelling van de TVM is input opleveren voor het lokale en centrale HR-beleid en voor de psychosociale risico-analyses.

De afname van de tweede TVM is gepland voor midden oktober 2018 en de terugkoppeling van de resultaten aan de entiteiten zal plaatshebben in het voorjaar 2019.

Veerle De Waele doet een oproep om namen door te geven van personen die willen optreden als ambassadeurs voor de TVM.

De werknemersdelegatie wijst erop dat een exitgesprek met een werknemer die ontslag neemt of krijgt, een bron van informatie kan zijn mbt. werkdruk en werksfeer op de betrokken dienst.

 


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!