CPBW LBAL april 2021

Vergadering CPBW op 21/4

 

Re-integratie

Dr. Van Putte deelt mee dat er 3 werknemers zijn afgevloeid in het kader van de re-integratieprocedure van langdurig zieken en dit met een code C. Deze code betekent dat de werknemer wel nog ander of aangepast werk doen (eventueel via een progressief traject).

 

Corona

Een WN-afgevaardigde kaart opnieuw het probleem aan de veiligheid van poetspersoneel en techniekers wanneer er zich besmettingen voordoen in de studentenresidenties.

Het personeel heeft geen autoriteit tegenover de studenten die soms agressief reageren als ze hen aanspreken en krijgt weinig gehoor bij de hiërarchische verantwoordelijken. Het is de taak van de leidinggevenden om het veiligheidsprotocol te doen naleven.

 

Een WN-afgevaardigde vraagt inzage in een aantal verslagen en onderzoeken door de dienst VGM; Lieven Put deelt mee dat men deze documenten ter plaatse kan komen inkijken.

 

Aanvulling bij de presentatie over de arbeidsongevallenverzekering op CPBW van 17 maart: materiële schade kan normaal niet vergoed worden, maar dit is wel mogelijk in geval een fout werd begaan door een collega.

 

Het Jaarverslag Analyse Arbeidsongevallen vermeldt een halvering van het aantal arbeidsongevallen in 2020 tengevolge van de corona-maatregelen. Een WN-afgevaardigde repliceert dat zich ongetwijfeld meer ongevallen hebben voorgedaan in de thuiswerkomgeving maar dat deze niet aangegeven werden.

 

Lieven Put licht de nieuwe aanpak toe voor risicoanalyses. Het doel hiervan is de risico’s te beheren vanuit een globale risicoanalysestructuur per entiteit die vastlegt welke algemene RA en eventuele specifieke RA moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt ingezet op een hogere zelfredzaamheid en meer inzicht in risico’s bij het personeel. Een WN-vertegenwoordiger vraagt of het veilig is om een specifieke RA door een werknemer te laten uitvoeren. Volgens Lieven Put wordt de RA altijd nagekeken door een VGM antenne. De voorzitter geeft mee dat de nieuwe aanpak na 2 jaar zal worden geëvalueerd en ook gemonitord wordt via de audits die VGM ontwikkelt.

 

IDEWE heeft beaamd dat er binnen het HIVA een bredere psycho-sociale analyse komt dan de Corona-survey maar de personeelsdienst heeft beslist om eerst de resultaten van Corona-survey verder te analyseren alvorens deze bredere psycho-sociale analyse zal plaatsvinden.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!