CPBW LBAL december 2020

Installatie CPBW

Eerste vergadering van het CPBW voor de nieuwe TBE Leuven – Brussel – Antwerpen – Limburg.

–        Voorstelling leden nieuwe samenstelling CPBW

–        Presentatie door Lieven Put over werking en bevoegdheden CPBW en Beheerscomité dienst VGM.
De WN-delegatie vraagt dat het beheerscomité zeker 2x per jaar zou vergaderen; in 2020 is het beheerscomité niet samengekomen.

–        Vastlegging van de afvaardigingen voor: Beheerscomité, VGM-bezoeken, ernstige incidenten of ongevallen en inspectiebezoeken. In deze afvaardigingen zijn de drie partijen vertegenwoordigd: WG, WN en dienst VGM.
De voorzitter vraagt om de voorstellen voor de afvaardigingen door te geven voor de vergadering in januari.

–        Huishoudelijk reglement CPBW: de drie vakbondsfracties zullen een gezamenlijk ontwerp opstellen tegen de vergadering in januari.
Standpunt ACV Puls: het reglement mag geen beperkingen opleggen inzake tijdstip en duurtijd van de voorbereidende vergadering. Deelname aan de voorvergaderingen moet vallen binnen de werktijd, zowel voor de effectieve leden als voor de plaatsvervangers. De wetgeving spreekt hier over “de nodige tijd”.
De uitnodigingen moeten tevens verstuurd aan alle plaatsvervangers en ook de niet-verkozenen zouden toegang moeten hebben tot alle documenten op Webdoc.

–        Vergaderkalender: de vergadering gaat door telkens op de laatste woensdag vóór de OR.
De WN-delegatie zal het aanvangsuur nog in onderling overleg bespreken.
De volgende vergadering zal nog starten om 10u.
Standpunt ACV Puls: de voorvergadering en de eigenlijke vergadering moeten een half uur vroeger starten tbv. de leden die van ver moeten komen (bij fysieke samenkomst).

Maandverslag Dienst VGM november 2020

Het maandverslag zal in de toekomst een geïntegreerd verslag zijn voor de ganse TBE.

 

Rapportering voortgang VGM-beleidsplan 2018-2022

Lieven Put deelt mee dat de lokale VGM werkgroepen die zullen functioneren als lokale CPBW-antennes voor de campussen, zo snel mogelijk zullen worden opgericht.

 

Rapportering voortgang JAP Sociale voorzieningen

De WN-delegatie vraagt dat de inventaris van sociale voorzieningen zou uitgebreid worden naar alle campussen; vooral EHBO en eetruimten lijken daarbij prioritair.

 

Voorstellen JAP 2021 van het CPBW

Voorstellen WN-delegatie.

KU Leuven onderschreef recent het charter ‘Baanbrekende werkgever’: daarmee engageert de WG zich om te zorgen voor verantwoorde arbeidsvoorwaarden voor het verplichte telewerk, in de vorm van een ergonomische arbeidsplek en een tussenkomst voor de bijkomende komsten.

De reeds hoge werkdruk mag niet verhoogd worden door het vragen van een onevenredige bewijslast voor de ingediende kosten.

De WG moet ook inzetten op het nieuwe coronavaccin: zal een vaccinatie aangeboden worden voor de prioritaire groepen?

De voorzitter neemt deze punten mee in de mate dat ze vallen onder de bevoegdheid van het CPBW.

 

Rondvraag

In bepaalde faculteiten zijn, vlgs. de WN-delegatie, de richtlijnen voor onderwijs on/off campus niet eenduidig, hetgeen een negatieve impact heeft op het welzijn en de veiligheid van het personeel en de studenten. De voorzitter repliceert dat een zekere interpretatievrijheid nodig is en dat de overheid onderwijs on campus beperkt toelaat.

Men gaat akkoord om concrete probleemgevallen te melden aan het bestuur.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!