Verbondsbestuur ACV-Leuven 19 januari 2018

Bestuur verbond Leuven 19/01/2018

Op 19 januari ging het verbondsbestuur van Leuven door.  Een groot deel van dit bestuur ging over de actualiteiten.

Eind 2018 zal er een congres doorgaan van het internationaal vakverbond.  Dit congres zal belangrijk zijn om alle partijen terug met de neus in de zelfde richting te zetten.  Dit is af en toe nodig.

In de Eurozone is het verhaal dubbel.  Er is een economisch optimisme maar langs de andere kant zijn er toch verschillende moeilijke interne toestanden.  Met heeft de Brexit, die niet van het leien dakje loopt.  In Polen laat men de scheiding van de machten in elkaar vloeien. Hiertegen is een procedure aangespannen.  In Duitsland heeft men na de verkiezingen een grote coalitie gevormd, in deze coalitie voelt men momenteel al de spanningen.

In België is op federaal niveau een groei van 2% voorspelt met gevaar voor krapte op de arbeidsmarkt.  Als er krapte is op de arbeidsmarkt komen de lonen onder druk te staan.  Bij krapte kan men makkelijker hogere lonen afdwingen.  Om deze krapte tegen te gaan gaat men meer investeren in activering, flexibilisering en hervormingen.  België zelf hoor bij een van de landen met een lage economische groei tov van de andere landen.
Er zijn in ons land 69.000 extra jobs bijgekomen, daarvan zijn er 7800 ten gevolge van de taxshift.  De rest van die jobs zijn er waarschijnlijk gewoon gekomen door de economische groei.  We vragen ons echter af wat de kwaliteit is van deze jobs.
Maandelijks gaan we vanaf januari 2018 netto iets meer op ons loonbriefje zien staan. Is dit voldoende om de stijging van alle kosten te dekken, waarschijnlijk niet.  We gaan er dus geen voordeel aan doen. We stellen ons tevens de vraag wat de lagere inkomens en de uitkeringsgerechtigde extra gaan krijgen.
De hervorming van de vennootschapsbelasting is geen kostenneutrale operatie.  De uitgaven zullen stijgen met 5.7 miljard euro, 1 miljard hiervan zal ongedekt zijn.  Wie gaat deze factuur betalen.  De enige plaats waar zulk een bedrag te rapen valt is de Sociale zekerheid. We willen niet dat de Sociale zekerheid voor deze meerkost moet opdraaien.
In maart 2018 zal er een voorspelling van de budgetcontrole komen.  Deze zal makkelijk gehaald worden door de economische groei, de fiscale amnestie en de gedeeltelijke privatisering van Belfius.  De overschot die zal ontstaan zal dienen voor de afbouw van de overheidsschuld.
Van al deze sociaal economische thema’s ligt de burger wakker.  De regering heeft geen aandacht voor deze sociaal economische thema’s.

Tevens wordt het pensioendossier onder de aandacht gebracht.  De vakbond is van mening dat:
* Het pensioen voldoende hoog moet zijn om van te leven
* Het pensioen vast moeten liggen, de middelen moeten voldoende zijn om de pensioenen te kunnen garanderen
* Er niet verder mag gesleuteld worden aan de eindeloopbaan regimes
* Het pensioen voor de zware beroepen de andere pensioenen niet mogen aantasten.  Er dient extra financiering te komen voor het pensioen van de zware beroepen en geen inkrimping op de andere pensioenen
* Het wettelijk stelsel moet behouden blijven, tijdens de loopbaan moet er een zekerheid zijn over het te ontvangen pensioenbedrag.

Tegen de zomer zou er een wetsontwerp komen voor het pensioen in puntensysteem.  Dit moeten we kunnen voorkomen.  Een pensioen in punten geef geen zekerheid meer van het te ontvangen bedrag bij pensionering.

500,00 euro voor bijklussen, enkele partijen willen hiermee verder.  Er is momenteel een belangenconflict ingeroepen door de COCOF (Brusselse Franstalige Gemeenschap).  In dit dossier krijgt men nu 60 dagen de tijd om met overleg tot een consensus te komen.

ACV wil overgaan tot actie en sensibilisering

Voorjaar 2018

Pensioendossier: het idee is maandelijkse acties voeren, om dit dossier onder de aandacht te houden

Najaar 2018 in functie van de verkiezingen
* Een grote campagne
* Een volksbevraging
* Eenduidig (binnen het ACV een en dezelfde campagne, geen verdeeldheid)
* Zoeken naar alternatieven (wat willen wij)

Voorbereiden op de verkiezingen van 2019
We moeten tegen dan onze sociale dossiers op de voorgrond hebben vb. pensioenen  Dit moeten we doen door  regelmatig acties te voeren.  In februari zou best al een grote actie komen rond de pensioenen.
Maandelijks 1 centrale + 1 verbond een actie met telkens een doorschuiven.  Zodat niet telkens alle militanten moeten gemobiliseerd worden.

Wat kunnen we na de zomer doen om mensen bewust te maken om onze dossier op de agenda te laten komen.

De vergadering heeft de mening:
*We moeten voor de zomer nog minstens 2 keer met 100.000 mensen protesteren tegen het wetsontwerp van Bacquelaine ivm het puntsysteem.  Daarvoor hebben we alle militanten nodig in Brussel maar ook andere leden zouden best meegaan.
* Tevens dient er maandelijks een aanvullende actie te zijn.  De propagandisten moeten tijd maken om in elke kern duiding te geven wat het puntensysteem betekend zodat ook de militanten andere personeelsleden kunnen uitleggen wat de consequenties van het puntensysteem zijn.

Op 29 maart zal er een studiedag rond pensioenen doorgaan vanuit LBC-NVK.

Op Vlaams niveau heeft de SERV een actieplan werkbaar werk
Het werkbaarheidsplan is er gekomen nadat de cijfers van de werkbaarheidsmonitor bekend waren.  Vele werknemers ondervinden werkbaarheidsproblemen en er is een duidelijk stijging van de werkstress.  Het werkbaarheidsplan is er gekomen na gesprekken met experten maar ook met gewone werknemers, ondernemers en zelfstandigen.
Het betreft een interprofessioneelplan, er wordt gefocust op Vlaamse hefbomen ter verbetering van de werkbaarheid.
Een voorstel in het actieplan is het oprichten van een werkbaarheidsfonds.  Zo kunnen organisaties zich laten ondersteunen om de werkbaarheid op hun werkvloer te verbeteren.  Een deel van de middelen moet de organisatie wel zelf voorzien.  De acties die men wil uitwerken in een organisatie moeten wel besproken worden op het sociale overleg in de organisatie
Een ander voorstel in het plan is om  eenvoudige werkbaarheidsscan te ontwikkelen zodat er accuraat kan gemeten worden in de organisatie
Het actieplan wil inzetten op een betere relatie tussen werknemers en leidinggevende.  Het wil ook het belang van loopbaanbegeleiding ondersteunen.
Op 24 februari gaat er een infovoormiddag “Werkbaar werk” door in Diest.

Stavaza Alliantie Brussel-Halle-Vilvoorde-Leuven
6/11/2017 is er een werkgroep rond de statuten geweest
20/12/2017 uitwisseling van de gedachte van de 2 dagelijkse besturen.
29/01/2018 werkgroep werkt een ontwerptekst van de statuten van de alliantie uit.  Belangrijk hierin is dat zoveel mogelijk samenwerking moet zijn, het moet een werkbare structuur zijn en de regio’s moeten een prominente plaats krijgen
Van zodra de ontwerptekst rond is kan deze zijn weg gaan naar alle regio’s, afdelingen, kernen, …
Het oprichtingscongres is voorzien voor 23 juni 2018.


Graag jouw reactie, vraag of ervaring!