Wat doet een vakbond aan een universiteit?

We maken ons met ACV KU Leuven sterk voor personeel, studenten en het principe van degelijk onderwijs en onderzoek. Dit doen we via een netwerk van leden, sympathisanten en militanten, die op alle campussen van de KU Leuven een vinger aan de pols houden. Samen behartigen we jouw belangen, via individuele steun en als jouw collectieve stem. We zijn er dan ook voor iedereen die werkt, studeert of betrokken is aan de KU Leuven, ongeacht statuut of achtergrond. 

ACV KU Leuven: uw stem, universiteitsbreed

Jouw individuele steun

Wekelijks helpt wel één van onze militanten een collega met een vraag of probleem, als deel van zijn of haar vertegenwoordigingswerk. Dit is meestal discreet en vertrouwelijk en daarom niet zo zichtbaar, maar het vormt de kern van de vakbondstaken in een organisatie: individuele dienstverlening aan onze leden.

Zulke individuele steun kan verschillende vormen aannemen:

  • Informeren: we beantwoorden je vragen en bezorgen de nodige info over de werking en veranderingen aan de KU Leuven. Een algemene mail van de Personeelsdienst is goed, de uitleg over wat dat voor jou betekent en waar je moet op letten, is nog beter.
  • Adviseren: we geven je per mail, telefoon of in persoon advies, bv. bij vragen over je statuut, je voorwaarden, de impact van veranderingen op je loon en pensioen, wat je wettelijke en praktische opties zijn in geval van bv. een discussie op je werkplek, etc.
  • Bemiddelen: we staan steeds aan jouw zijde als je wil dat we bemiddelen in een discussie of conflict. Een personeelsvertegenwoordiger die constructief kan tussenkomen met kennis van wetgeving en de praktijken aan de KU Leuven, maakt vaak het verschil.
  • Verdedigen: als lid heb recht op bijstand van onze juristen en specialisten, in interne procedures en in geval van een rechtzaak. Je kan ons ook steeds vragen (anoniem) een individueel dossier te agenderen in bv. het Comité Personeelszaken.

Zit je met een vraag of probleem, geeft ons een seintje! Sluit je ook vandaag nog aan als lid, zo ben je volledig op de hoogte en kunnen we alles uit de kast halen om je te steunen.

Jouw collectieve stem

Door de wetgeving rond werknemersinspraak, kennen we via onze verkozen vertegenwoordigers een aantal afdwingbare informatie- en inspraakrechten. Zo kunnen we toekijken op correcte en nageleefde afspraken rond bv. loon- en arbeidsvoorwaarden, arbeidskwaliteit, veiligheid op het werk, gelijke behandeling, etc.

Dit gebeurt vooral via organen waar onze vertegenwoordigers in zetelen. Binnen de KU Leuven zitten we bv. maandelijks samen met de beheerder Personeel, in universiteitsoverstijgende organen onderhandelen we bv. met de Minister van Onderwijs. Lees de verslagen, of de achtergrond van deze verschillende inspraak- en overlegorganen waarin onze vertegenwoordigers zetelen:

Deze inspraakorganen functioneren in principe parallel en complementair aan bestuursorganen zoals de Academische Raad, de Faculteitsraad, Departementsraden, etc. We proberen wel zo goed mogelijk contact te houden met vertegenwoordigers in die organen.

Ook zorgen we voor de brug tussen universiteit en samenleving. We maken deel uit van de vakbond ACV en o.a. de wereldwijde onderwijsvakbond Education International. Want onze universiteit is geen eiland, maar is gevormd door, wordt beïnvloed, en beïnvloed die samenleving. Door ons als werknemers te verenigen kunnen we over instellingen heen samen ijveren voor degelijk onderwijs en onderzoek als een publiek goed.

We zijn er voor iedereen aan de KU Leuven

De KU Leuven kent verschillende (groepen van) personeelsvertegenwoordigers die opkomen voor één specifiek statuut of een bepaalde geleding. Deze hebben absoluut hun waarde, maar we geloven dat we een gezamenlijke vertegenwoordiging leidt tot meer gelijke inspraak en betere werkende afspraken.

We zijn er dan ook voor iedereen die werkt, studeert of betrokken is aan de KU Leuven, ongeacht statuut of achtergrond. En we zorgen dan er ook voor dat ons netwerk van militanten en sympathisanten voldoende divers is naar statuut en achtergrond.

Voor administratief en technisch personeel

Als ATP’er zorg je er dagelijks voor dat de KU Leuven draait: van vlot lopende proefopstellingen in de labo’s, over veilige en propere lokalen, tot correcte financieringsaanvragen en de examenresultaten tijdig bij de studenten. Vaak onzichtbaar, maar met veel voldoening. Echter, de voorwaarden en werkomstandigheden waarin je dit doet kans soms sterk afhangen van de leidinggevenden of de entiteit. En waardering voor je jarenlange ervaring en suggesties durft ook wel eens te verschillen. We blijven gaan correcte, gelijke en kwaliteitsvolle functies voor jou en je collega’s. Functies met een zeker tewerkstellingsperspectief, en mogelijkheden om in die functie te groeien, of er vanuit verder te groeien binnen de KU Leuven. En wanneer je merkt dat dit niet het geval is op jouw werkplek, staan we klaar om dit aan te kaarten.

Voor academisch en onderwijzend personeel

Dure beloftes bij rectorverkiezingen over publicatiedruk, actiegroepen voor een ander financieringsmodel, en stevige petities tegen concurrentie in onderzoek en onderwijs: het is duidelijk dat er iets schort aan de manier waarop we ons werk inrichten. Dit veranderen als individu of binnen één instelling is echter bijzonder moeilijk.

Om hier beweging in te krijgen, heeft de KU Leuven als grootste speler in Vlaanderen een bijzondere rol. Als organisatie actief in alle instellingen hoger onderwijs is de vakbond als belangenvereniging bij uitstek geplaatst om samen met anderen druk te zetten voor een ander model hoger onderwijs.

Dit engagement voor kwalitatief onderwijs en onderzoek, is innig verbonden met onze jarenlange inzet aan de KU Leuven voor de arbeidskwaliteit en –voorwaarden van het personeel. In een output-gericht concurrentiemodel, blijven de tewerkstellingsonzekerheid voor doctorandi, de druk op startende ZAP-leden, de onderwaardering van onderwijstaken, het onevenwicht werk-privé (in het bijzonder voor vrouwen), de kans op burn-out, etc., enkel toenemen.

Voor doctorandi

Werken aan een doctoraat is meestal een motiverende en intellectueel uitdagende functie. Tegelijkertijd zijn er ook heel typische risico’s: het gevoel er alleen voor te staan, onzekerheid over de toekomst, spanningen met de promotor, etc. Er zijn verschillende instanties die je aan de KU Leuven kunnen helpen. Wij horen als vakbond daar bij. Want als werknemer in het begin van je carrière en vaak in een sterk afhankelijke relatie, is het goed iemand te hebben met de nodige kennis over je rechten én de gangbare praktijken aan universiteiten. En die je steeds kan adviseren en steunen, zelfs al sleept een dossier zeer lang aan. Zo kan jij je gerust focussen op je doctoraatstraject.

Voor collega’s in het integratiekader

Collega’s in het integratiekader zijn een uitdovende categorie personeelsleden die voor oktober 2013 voor een hogeschool werkten, maar sindsdien als werkgever KU Leuven hebben. Bij de integratie, werd bij decreet bepaald dat deze personeelsleden hun statuut van de hogeschool behouden. Benoemingen en bevorderingen blijven mogelijk. De protocollen van de hogescholen die van kracht waren op 1 februari 2013 blijven geldig voor deze personeelsleden, zolang er geen nieuwe regeling wordt uitgewerkt.

Met ingang van 1 oktober 2014 is het KU Leuven reglement voor het onderwijzend personeel van toepassing op het OP, ter vervanging van de vroegere protocollen uit de hogescholen. Door de academisering werden er in bepaalde hogescholen jarenlang geen bevorderingen uitgevoerd. De personeelsdelegatie blijft vechten voor een billijke regeling die ervoor zorgt dat er rekening wordt gehouden met deze historische achterstand en er op deze campussen een inhaalbeweging kan gerealiseerd worden.

Leden van OP3 hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een opname in het ZAP. Benoeming en recht op overheidspensioen blijft behouden, alsook de opgebouwde ziektedagen. In principe kom je in de eerstvolgende weddeschaal  terecht die hoger is dan wat je had op het IK. Echter, als je op het maximum van docent zit, is het afwachten of je hoofddocent zal worden, want de weddeschaal van docent is lager aan de universiteit dan aan de hogeschool.

Voor het ATP werden in 2015, op initiatief van KU Leuven, onderhandelingen opgestart voor een cao, die een uniforme regeling uitwerkt voor het integratiekader, die zo dicht mogelijk de cao voor de contractueel bedienden van KU Leuven benadert. De personeelsvertegenwoordigers proberen ervoor te zorgen dat deze cao, die sowieso betekent dat er verlof moet worden ingeleverd, zoveel mogelijk kan gedragen worden door het volledige integratiekader. Tot januari 2017 bestond de personeelsdelegatie volledig uit ACV-leden, maar de delegatie opteert voor een gemeenschappelijk vakbondsfront om dit te bekrachtigen. Ze tekent alleen als de inhoud voldoende gedragen wordt door de achterban en overeenstemt met de belofte dat de personeelsleden van het integratiekader hun statuut kunnen behouden, dat tijdelijke personeelsleden worden benoemd, dat bevorderingen worden omgezet naar een hoger ambt en dat de mensen op voorhand weten waar ze terecht zullen komen in de functieclassificatie (welke klasse en graad) bij ingang van de cao.

Op 7-8-9 februari werd de cao te Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven voorgesteld. Enerzijds door de heer Overlaet, personeelsdirecteur KU Leuven en anderzijds door de personeelsdelegatie (gemeenschappelijk vakbondsfront). Op het einde van elke sessie, kregen de aanwezigen de kans om hun stem uit te brengen. 81 % van de aanwezigen heeft ja gestemd. Hierdoor weet de personeelsdelegatie dat ze met de steun van het personeel de cao kan ondertekenen. De richtdatum is 15 maart 2018. De cao zou in werking treden per 1 april 2018.

Voor (job)studenten

De grote groep jobstudenten, werkstudenten en deeltijds studerende toont hoe de grens tussen werken en studeren steeds vager wordt. En werken of studeren aan de KU Leuven: vaak zijn de bezorgdheden hetzelfde. Degelijk onderwijs, kleine aula’s, goede studentenvoorzieningen, de nodige faciliteiten voor studenten, geen overwerkte assistent of medewerker, etc.: dit is belangrijk voor de student én het personeelslid dat er voor instaat.

Sluit je dan ook als (job)student gratis aan, zo kunnen we samen gaan voor degelijk onderwijs en onderzoek aan onze universiteit. En als jobstudent of werkstudent heb je ineens een vakbond aan je zijde die én je unief kent, én je kan bijstaan op je werk.

Voor bestuurders en leidinggevenden

Ze zullen hier misschien raar van opkijken, maar we zijn er als vakbond ergens ook voor de bestuurders en leidinggevenden aan de KU Leuven.

We zitten welliswaar vaak tegenover elkaar aan de overleg- en onderhandelingstafel, maar diegenen die ook willen gaan voor een degelijke werkplek voor ieder aan de KU Leuven, vinden in ons een waakzame doch constructieve medestander. Hen maken we graag het werk eenvoudiger: door tijdig bepaalde mistoestanden te signaleren, door druk te  zetten voor een oplossing alvoren iets verder escaleert, door mee te denken over bv. arbeidskwaliteit aan de KU Leuven, door een uitgewerkt voorstel voor hervormingen op tafel te leggen, etc.